نویسنده = انصاریفر غلامرضا کیانپور رضا
تعداد مقالات: 1

1 محاسبه ی ضرایب فیدبک دمایی راکتیویته در راکتورهای هستهای آب تحت فشار با این ضرایب دینامیکی خنککنندهی نانوسیال حاوی نانوذرات آلومینا و بررسی اثر تغییرات غلظت نانوذرات بر
انصاریفر غلامرضا کیانپور رضا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.2 MB)