نویسنده = اسلامی بهارک بهمنی جواد محمد جعفری فرهاد
تعداد مقالات: 2

1 بررسی وابستگی محوشدگی دزیمترهای نیم رسانای اکسید فلزی دارای کانال پی به بایاس گیت و ضخامت اکسیدآن
اسلامی بهارک بهمنی جواد محمد جعفری فرهاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (800.77 K)

2 ارزیابی دزیمتر الکترونیکی با استفاده از ماسفتهای قدرت تجاری
اسلامی بهارک بهمنی جواد محمد جعفری فرهاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (522.88 K)