نویسنده = مرادیضامنجانی فرزانه علیعسگریان محمد
تعداد مقالات: 1

1 امکانسنجی شبیهسازی به روش ذره در جعبه برای یافتن توان پراکندهشدهی تامسون برای محاسبهی چگالی در رآکتور گرما هستهای بینالمللی
مرادیضامنجانی فرزانه علیعسگریان محمد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1 MB)