نویسنده = رمضانی ایمان غفرانی محمدباقر
تعداد مقالات: 1

1 تخمین پارامترهای بهرهبرداری قلب راکتور بوشهر با استفاده از شبکه عصبی
رمضانی ایمان غفرانی محمدباقر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.33 MB)