نویسنده = یزدانی دارکی سپیده اسلامی کلانتری محمد زارع حکیمه
تعداد مقالات: 2

1 ساخت و مشخصهیابی نانوکامپوزیت (4PbO/Pb(Al2O به منظور استفاده در حفاظسازی پرتوهای یونیزان
یزدانی دارکی سپیده اسلامی کلانتری محمد زارع حکیمه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (842.38 K)

2 طراحی نانوکامپوزیت نانومیلههای هسته/پوستهی سرب اکسید-آلومینیوم اکسید پخش شده در بستر پلیاستر به عنوان حفاظ در برابر پرتوهای گاما و الکترون
یزدانی دارکی سپیده اسلامی کلانتری محمد زارع حکیمه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (427.59 K)