نویسنده = قرائی رضا یزدی محمدرضا
تعداد مقالات: 1

1 بررسی سیستماتیک اثرات تراکمناپذیری مادهی هستهای بر روی رفتار نامتعارف پارامتر پخشیدگی سطح پتانسیل در واکنشهای همجوشی سبک
قرائی رضا یزدی محمدرضا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (827.79 K)