نویسنده = قرائی رضا محمدی سارا
تعداد مقالات: 1

1 مطالعه ی ضریب انرژی سطحی فرمالیزم مجاورت در واپاشیهای آلفا با استفاده از برهمکنشهای نوکلئون-نوکلئون وابسته به چگالی
قرائی رضا محمدی سارا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (980.73 K)