نویسنده = نقوی دیزجی داود وثوقی ناصر
تعداد مقالات: 1

1 بررسی ترموهیدرولیکی کانال داغ راکتور هستهای بوشهر در حالت دوفازی به روش تککانال گرمشونده
نقوی دیزجی داود وثوقی ناصر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.19 MB)