نویسنده = زهره غلامزاده جزءوزیری عطیه میروکیلی سید محمد
تعداد مقالات: 1

1 مقایسه تغییرات طیف گاما و دز سوخت های مصرف شده 2ThO و U3O8Al ضمن زمانهای مختلف خنکشوندگی به منظور امکانسنجی استفاده از سوخت توریومی در راکتور تحقیقاتی تهران
زهره غلامزاده جزءوزیری عطیه میروکیلی سید محمد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (891.86 K)