نویسنده = مرادی ضامنجانی فرزانه علی عسگریان محمد
تعداد مقالات: 1

1 محاسبهی چگالی و دمای پلاسما با شبیهسازی سامانهی پراکندگی تامسون لبه در توکامک ایتر
مرادی ضامنجانی فرزانه علی عسگریان محمد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.02 MB)