نویسنده = صدیقی فریدالدین کوهی اردوان رسولی چاپار رسولی حسین ایرجی داوود
تعداد مقالات: 1

1 اندازهگیری پارامترهای تخلیه درخشان هیدروژن در توکامک دماوند با استفاده از پروب لانگمویر
صدیقی فریدالدین کوهی اردوان رسولی چاپار رسولی حسین ایرجی داوود
مشاهده مقاله | اصل مقاله (524.17 K)