نویسنده = فرزین محمدحسین معینی آرانی مهدی رادین مهدی
تعداد مقالات: 1

1 مطالعه پراکندگی d -d در کانال He4 با استفاده از نظریه میدان مؤثر هالهای
فرزین محمدحسین معینی آرانی مهدی رادین مهدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (844.92 K)