نویسنده = نوری امیدرضا رضوینژاد روحاله رحمتینژاد اعظم
تعداد مقالات: 1

1 محاسبات میکروسکوپیک نسبت چگالی ترازهای هستهای با پاریتههای مخالف در Fe56
نوری امیدرضا رضوینژاد روحاله رحمتینژاد اعظم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (753.99 K)