نویسنده = مهدوی محمدرضا طاهرپرور پیوند منیری سجاد
تعداد مقالات: 1

1 ارزیابی روش تزریق محوری باریکه با استفاده از مغناطیس PSM به درون حلقههای انبارش سینکروترونی
مهدوی محمدرضا طاهرپرور پیوند منیری سجاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (659.3 K)