نویسنده = شیوا ظریفی هادی طالشی آهنگری سید بیژن جیا محمدعلی تاجیک منصوری
تعداد مقالات: 1

1 مشخصهیابی قله براگ باریکههای پروتونی در بازه انرژی درمانی با شبیهسازی مونتکارلو
شیوا ظریفی هادی طالشی آهنگری سید بیژن جیا محمدعلی تاجیک منصوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.48 MB)