نویسنده = رحیمی محمدحسن فقهی سید امیرحسین خرسندی مجید جعفری حمید
تعداد مقالات: 1

1 طراحی و شبیهسازی آشکارساز فوزویچ بتا-گاما با استفاده از بسته نرمافزار 4GEANT
رحیمی محمدحسن فقهی سید امیرحسین خرسندی مجید جعفری حمید
مشاهده مقاله | اصل مقاله (503.22 K)