نویسنده = عباسی حانیه قیصری روحالهو اسلامیزاده محمدهادی
تعداد مقالات: 1

1 محاسبه ضریبپخش نوترون با استفاده از نتایج شبیهسازی قلب یک راکتور حرارتی
عباسی حانیه قیصری روحالهو اسلامیزاده محمدهادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (821.28 K)