نویسنده = یغمایی بامداد مهمان دوست خواجهداد علیاکبر دهقانی وحید
تعداد مقالات: 1

1 انرژی بستگی و انرژی میدانهای مزونی ایزوتوپهای Pb214-182 با استفاده از مدل میدان میانگین نسبیتی
یغمایی بامداد مهمان دوست خواجهداد علیاکبر دهقانی وحید
مشاهده مقاله | اصل مقاله (737.51 K)