نویسنده = ساسانپور محمد تقان شریف زاده محسن طاهری علی عسکری مجتبی
تعداد مقالات: 1

1 فاصله سنجی دیواره های فلزی در تجهیزات دو جداره با پدیده کامپتون
ساسانپور محمد تقان شریف زاده محسن طاهری علی عسکری مجتبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (993.73 K)