نویسنده = باقری علی صداقتموحد مرتضی رضایی عماد اصلزعیم علیرضا قپانوری مریم
تعداد مقالات: 1

1 طراحی و شبیهسازی پارامترهای موثر در خنککاری تارگت جامد مولد نوترون صنعتی 400 وات
باقری علی صداقتموحد مرتضی رضایی عماد اصلزعیم علیرضا قپانوری مریم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (746.38 K)