نویسنده = میرزائی مهدی متولی سید محمد
تعداد مقالات: 1

1 بررسی امواج سالیتونی در پلاسمای همجوشی توکامک شامل ذرات دارای تابع توزیع کرنز
میرزائی مهدی متولی سید محمد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (897.1 K)