نویسنده = خباز رحیم محمدرفیعی فائزه
تعداد مقالات: 1

1 تعیین پارامترهای حفاظتی برخی از شیشه های تلوریت در برابر تابش چشمه های رادیوایزوتوپی گاما
خباز رحیم محمدرفیعی فائزه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (712.43 K)