نویسنده = اطمینان فیصل فیروزآبادی محمدمهدی
تعداد مقالات: 1

1 برهمکنش ?????? در کوانتوم کرومودینامیک شبکهای
اطمینان فیصل فیروزآبادی محمدمهدی
مشاهده مقاله