نویسنده = رحیمی لسکوکلایه شهره یوسف نیا حسن_ ذوالقدری سمانه
تعداد مقالات: 1

1 بررسی روش تولید رادیونوکلئید درمانی تربیوم-161 با استفاده از کدهای 3.2EMPIRE و 162Dy(3H,alpha)161Tb با استفاده از واکنش TALYS 1.6
رحیمی لسکوکلایه شهره یوسف نیا حسن_ ذوالقدری سمانه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.15 MB)