نویسنده = موسوی خوانساری سیدمحسن فتحی حسن بختیاری الهام
تعداد مقالات: 2

1 بررسی محدودیتها و عوامل تعیینکنندهی اندازه باتریهای هستهای بتاولتائیک با مقایسه سلول Pm2O3/Si صفحهای و کروی
موسوی خوانساری سیدمحسن فتحی حسن بختیاری الهام
مشاهده مقاله | اصل مقاله (859.46 K)

2 تاثیر خودجذبی چشمه و پسپراکنی از نگهدارنده چشمه بر پارامترهای کلیدی باتری بتاولتائیک Pm2O3/Si
موسوی خوانساری سیدمحسن فتحی حسن بختیاری الهام
مشاهده مقاله | اصل مقاله (888.4 K)