نویسنده = رسولی فاطمه سادات مسعودی سید فرهاد
تعداد مقالات: 3

1 مدلسازی محیط متخلخل حاوی سیال برای مخازن نفتی در روش چاهپیمایی گاما-گاما
رسولی فاطمه سادات مسعودی سید فرهاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (758.39 K)

2 طراحی هدف چندمنظوره برای چشمههای نوترونی مبتنی بر شتابدهنده الکترون جهت استفاده
رسولی فاطمه سادات مسعودی سید فرهاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (667 K)

3 بررسی برد پرتوهای پروتون با توزیع انرژی اولیه در ماده هدف به روش تحلیلی
رسولی فاطمه سادات مسعودی سید فرهاد
مشاهده مقاله