نویسنده = حسن اسمعیلی حسین کاظمی نژاد حسین خلفی سید محمد میروکیلی عارف رحیمیان
تعداد مقالات: 2

1 اعمال روش نیوتن-کریلف برای مدل سازی جریان دوفازی شار رانشی در یک کانال عمودی
حسن اسمعیلی حسین کاظمی نژاد حسین خلفی سید محمد میروکیلی عارف رحیمیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (618.21 K)

2 محاسبه توزیع دما در داخل میله سوخت حلقوی با استفاده از روش OCM
حسن اسمعیلی حسین کاظمی نژاد حسین خلفی سید محمد میروکیلی عارف رحیمیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (652.68 K)