نویسنده = زارع اشرفی مجتبی خاجوک احمد دهقان سید اصغر
تعداد مقالات: 2

1 محاسبه منابع موثر در عدم قطعیت سیستم دزیمتری فردی با دزیمتر ترمولومینسانس(TLD)
زارع اشرفی مجتبی خاجوک احمد دهقان سید اصغر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (865.89 K)

2 انجام آزمونهای نوعی بر روی دزیمترهای فردی ترمولومینسانس(TLD) بر اساس سند
زارع اشرفی مجتبی خاجوک احمد دهقان سید اصغر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (958.12 K)