نویسنده = زارع گنجارودی سعید ره گشای محمد
تعداد مقالات: 1

1 تحلیل ترموهیدرولیک گرمترین مجتمع سوخت قلب راکتور 1000-VVER با استفاده از طراحی برنامه DTH3 مبتنی بر شبکهبندی بیسازمان
زارع گنجارودی سعید ره گشای محمد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (557.13 K)