نویسنده = عزیزی مریم عباسی دوانی فریدون قاسمی بهجت محمدی عقیل
تعداد مقالات: 2

1 تعیین منحنی کالیبراسیون انرژی آشکارساز سوسوزن پلاستیک جهت شمارش نوترون های حرارتی
عزیزی مریم عباسی دوانی فریدون قاسمی بهجت محمدی عقیل
مشاهده مقاله | اصل مقاله (967.53 K)

2 طراحی سلول سوسوزن پلاستیک همراه با مواد جاذب نوترون حرارتی برای شمارش نوترون در میدان های آمیخته
عزیزی مریم عباسی دوانی فریدون قاسمی بهجت محمدی عقیل
مشاهده مقاله | اصل مقاله (903.94 K)