نویسنده = نیکنامی مصطفی ابراهیمی لوشاب مهدی حسینی سید ابوالفضل
تعداد مقالات: 1

1 شبیهسازی و بهینهسازی بازدهی سیستم تصویربرداری کامپتون مبتنی برآشکارسازهای نیمهرسانا با استفاده از کد کامپیوتری 4GEANT
نیکنامی مصطفی ابراهیمی لوشاب مهدی حسینی سید ابوالفضل
مشاهده مقاله | اصل مقاله (671.74 K)