نویسنده = امانالهیدرچه لیدا خردمندسعدی محسن جهانفرنیا غلامرضا
تعداد مقالات: 1

1 شبیهسازی نوترونی قلب راکتور موجرونده )TWR( درسیکل اول و دوم با استفاده از کد
امانالهیدرچه لیدا خردمندسعدی محسن جهانفرنیا غلامرضا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1010.45 K)