نویسنده = بوستانی احسان خاکشورنیا صمد
تعداد مقالات: 2

1 بررسی نقش سامانه خنککنندگی اضطراری قلب درجلوگیری از آسیب دیدن سوخت در راکتورهای تحقیقاتی سوخت صفحهای
احسان* )1(- خاکشورنیا؛ بوستانی احسان خاکشورنیا صمد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (847.16 K)

2 محاسبه احتمال آسیب به قلب راکتور تحقیقاتی تهران با دو سامانه خاموشی
بوستانی احسان خاکشورنیا صمد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.04 MB)