نویسنده = کبیر مصطفی اطاعتی غلامرضا
تعداد مقالات: 2

1 طراحی و شبیهسازی مونتکارلویی به منظورساخت اولین سامانه بومی پرتودهی درجای فعال و غیرفعال برای مواد غذایی
کبیر مصطفی اطاعتی غلامرضا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (654.81 K)

2 شبیه سازی مونت کارلویی دز جذبی در تعیین هندسه بهینه چشمه های سامانه پرتودهی پرتابل گامای کبالت-60
کبیر مصطفی اطاعتی غلامرضا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (515.56 K)