نویسنده = افضل حسین نوری اصل مهسا حمدیپور محمد
تعداد مقالات: 1

1 بهینهسازی هندسهی اتاقک یونش برای آشکارسازی و سنجش تابش آلفا و بتای ناشی از چشمههای
حسین )1( – نوری اصل؛ مهسا* )1( – حمدیپور؛ افضل حسین نوری اصل مهسا حمدیپور محمد؛ افضل حسین نوری اصل مهسا حمدیپور محمد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1 MB)