نویسنده = زهرا درریز حیدر فری پور
تعداد مقالات: 1

1 مطالعه ویژگی ترمولومینسانس درتک بلورهایKCl:Eu,Mn و KCl:Eu برای دزیمتری تابش هسته ای گاما
زهرا درریز حیدر فری پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (112.25 K)