نویسنده = سید امیرحسین فقهی
تعداد مقالات: 2

1 پیش بینی کسر حجمی هوا مستقل از تغییرات رژیم سیال توسط دبی سنج هسته ای با استفاده از شبکه ی عصبی و ویژگی های استخراج شده از طیف ارتفاع پالس
پیمان اعرابی جشوقانی*، سید امیرحسین فقهی، خدیجه رضایی، آزاده جعفری، فروغ عاملی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.24 MB)

2 بررسی تغییرات خواص اپتیکی سوسوزن LiI در اثر برخورد شار نوترون راکتور تحقیقاتی تهران
محمدحسن رحیمی*، سید امیرحسین فقهی، حمید جعفری، سید مهرداد زمزمیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.62 MB)