نویسنده = پیمان رضاییان1
تعداد مقالات: 1

1 مدلسازی منحنی تابش ترمولومینسانس مرتبه اول به روش مونت کارلو
پیمان رضاییان1، غلامرضا رئیس علی2 و ابراهیم غلامی حاتم1، پیمان رضاییان غلامرضا رئیس علی و ابراهیم غلامی حاتم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (99.24 K)