نویسنده = دکتر مهدی صالحی باروق*
تعداد مقالات: 3

1 مطالعه تأثیر تشعشعات مجاز ایکس بر غلظت پلاسمایی روی و مس در کارکنان رادیولوژی)مطالعه موردی: بیمارستان شرکت نفت تهران(
لیلی نکوزاد؛ دکتر مهدی صالحی باروق*
مشاهده مقاله

2 بررسی و اندازه گیری دقت نرم افزارهای طراحی درمان ریه و استخوان موجود در ایران به وسیله فانتوم انسانگونه
کیومرث امیدی؛ دکتر مهدی صالحی باروق*
مشاهده مقاله

3 اندازه گیری مجموع دوز جذبی برست مقابل در درمان سرطان سینه های بزرگ توسط شتابدهنده خطی در تکنیک های مختلف درمانی
سحر بیرانوند؛ دکتر مهدی صالحی باروق*
مشاهده مقاله