نویسنده = الهام –جزءوزیری
تعداد مقالات: 2

1 بررسی پاسخ هندسی آشکارساز NaI به عنوان شمارنده گامای آزمایشگاه مونیتورینگ راکتور تهران به منظور اندازه گیری پرتوزایی گاما در نمونه های اسمیر آلودگی راکتور با استفاده از کد
زهره* - باورنگین؛ الهام –جزءوزیری؛ محدثه- کاردان
مشاهده مقاله

2 کالیبراسیون هندسی آشکارساز گایگر مولر MX168 به منظور اندازه گیری پرتوزایی بتا در نمونه های اسمیر با استفاده از کد MCNPX2.6
زهره- کاردان؛ محمدرضا*- باورنگین؛ الهام –جزءوزیری
مشاهده مقاله