نویسنده = آهنگری شاهدهی
تعداد مقالات: 2

1 بهینهسازی سامانه خاموشی دوم راکتور تحقیقاتی تهران
آهنگری شاهدهی؛ روح الله )1( و حسن زاده؛ مصطفی )1(
مشاهده مقاله

2 مقایسه نتایج کدهای PC-CREAM و CAP88-PC در شبیه سازی پخش رادیونوکلئیدهای خروجی از دودکش راکتور تهران در شرایط کاری عادی و ارزیابی دز ناشی از آن
آهنگری شاهدهی؛ روح الله )1(؛ احسان )1(؛ حسن زاده؛ مصطفی )1(
مشاهده مقاله