نویسنده = جواد1 – نوروزی
تعداد مقالات: 5

1 جداسازی ایزوتوپ تلوریم 120 با استفاده از زنجیره گذرای تک خروجی
مرتضی1* – کشتکار؛ علیرضا1 – رشیدی؛ عباس2 – کریمی ثابت؛ جواد1 – نوروزی؛ علی3- فرزانه اعزازی1
مشاهده مقاله

2 شبیه سازی تغییرات ضریب برش و موجودی گاز درون ماشین سانتریفیوژ در هنگام راهاندازی در حالت گذرا
مرتضی1* – کشتکار؛ علیرضا1 – رشیدی؛ عباس2 – کریمی ثابت؛ جواد1 – نوروزی
مشاهده مقاله

3 جداسازی ایزوتوپ نیکل 60 با استفاده از زنجیره های ناپایدار NFSW
مرتضی * – کشتکار؛ علیرضا1 – رشیدی؛ عباس2 – کریمی ثابت؛ جواد1 – نوروزی؛ علی3- فرزانه اعزازی1
مشاهده مقاله

4 محاسبه ضریب نفوذ گاز هگزافلوراید اورانیم محصور با دیواره رزین اپوکسی DGEBA با روش دینامیک مولکولی
یوسفی نسب؛ صادق1*- صفدری؛ سید جابر1 -کریمی ثابت؛ جواد1 – نوروزی؛ علی2- امینی؛ محسن1- خواجه نوری
مشاهده مقاله

5 محاسبه مقدار توان اصطکاکی در رژیم های کاملاً مولکولی و گذرای فضای بین روتور و بدنه یک ماشین سانتریفیوژ با استفاده از روش های تحلیلی
یوسفی نسب؛ صادق1*- صفدری؛ سید جابر1 -کریمی ثابت؛ جواد1 – نوروزی؛ علی2- امینی؛ الهام2 - خواجه نوری
مشاهده مقاله