نویسنده = سید بیژن جیا2
تعداد مقالات: 2

1 مدلسازی پراکندگی جانبی باریکه مدادی پروتون در عناصر تشکیلدهنده بافت بدن با استفاده از شبیهسازی مونتکارلو
شیوا ظریفی1؛ سید بیژن جیا2؛ هادی طالشی آهنگری1؛ محمدعلی تاجیک منصوری1
مشاهده مقاله

2 مشخصهیابی قله براگ باریکههای پروتونی در بازه انرژی درمانی با شبیهسازی مونتکارلو
شیوا ظریفی1؛ هادی طالشی آهنگری1؛ سید بیژن جیا2؛ محمدعلی تاجیک منصوری1
مشاهده مقاله