نویسنده = حسین خلفی)1(
تعداد مقالات: 2

1 اعمال روش نیوتن-کریلف برای مدل سازی جریان دوفازی شار رانشی در یک کانال عمودی
حسن اسمعیلی*) (؛ حسین کاظمی نژاد)2(؛ حسین خلفی)1(؛ سید محمد میروکیلی)1(؛ عارف رحیمیان)1(
مشاهده مقاله

2 محاسبه توزیع دما در داخل میله سوخت حلقوی با استفاده از روش OCM
حسن اسمعیلی*)1(؛ حسین کاظمی نژاد)2(؛ حسین خلفی)1(؛ سید محمد میروکیلی)1(؛ عارف رحیمیان)1(
مشاهده مقاله