نویسنده = احسان* )1(- خاکشورنیا
تعداد مقالات: 1

1 بررسی نقش سامانه خنککنندگی اضطراری قلب درجلوگیری از آسیب دیدن سوخت در راکتورهای تحقیقاتی سوخت صفحهای
احسان* )1(- خاکشورنیا؛ بوستانی احسان خاکشورنیا صمد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (847.16 K)