نویسنده = آرش* )1(- قاسمی زاد
تعداد مقالات: 1

1 بررسی ناپایداری ریلی ـ تیلور ناشی از کندگی و بهر? انرژی هدف های سوخت همجوشی محصورشدگی لختی
مالک پور؛ آرش* )1(- قاسمی زاد؛ مالک پور آرش قاسمی زاد عباس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (929.5 K)