نویسنده = حمیدرضا* -آزادگان
تعداد مقالات: 1

1 ارزیابی تغییرات طیفی پرتوهای ایکس کمانرژی در سطح اپلیکاتورهای کروی مورد استفاده در پرتودرمانی حین عمل تومورهای پستان
رضا- باغانی؛ حمیدرضا* -آزادگان؛ بهنام- مولوی؛ شمسآبادی رضا باغانی حمیدرضا آزادگان بهنام مولوی علیاصغر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (588.21 K)