نویسنده = حسین معینی1 و مجتبی مکاری2*
تعداد مقالات: 1

1 شبیهسازی آسیب اولیه DNA توسط ذرات آلفا در مقایسه با پروتونها و الکترونها
حسین معینی1 و مجتبی مکاری2*؛ حسین معینی و مجتبی مکاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (977.31 K)