نویسنده = مصطفی)2( – امیرخانی
تعداد مقالات: 1

1 محاسبه تغییرات تنش عملکردی در آلیاژ Zr+1%Nb در تابش نوترون
الهه)1(- حسنزاده؛ مصطفی)2( – امیرخانی؛ محمدامین* )2( – بیگدلی؛ ترابی الهه حسنزاده مصطفی امیرخانی محمدامین بیگدلی محسن؛ ترابی الهه حسنزاده مصطفی امیرخانی محمدامین بیگدلی محسن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.09 MB)