نویسنده = مصطفی حسن زاده
تعداد مقالات: 2

1 اثر خودحفاظی نمونه‌ روی عدم قطعیت شار نمونه برای یک راکتور تحقیقاتی نوعی
احسان بوستانی؛ مصطفی حسن زاده*؛ احسان بوستانی؛ مصطفی حسن زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (400.85 K)

2 بررسی میزان حساسیت شار نوترون با تغییر چگالی ماده نمونه در راکتور تحقیقاتی تهران
داریوش رضایی؛ مهسا عسگری*؛ مسعود امین مظفری؛ مصطفی حسن زاده؛ مصطفی حسن زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (385.3 K)